Jan 1st – Cross at Lasham Church

© 2013 365photos.org.uk